Blog

Anh Văn Thiếu Nhi

Anh Văn Thiếu Nhi

Các bạn luôn được học tập thông qua bài hát, những tình huống thực tiễn.  Kiểm tra từ vựng linh động.  Xây dựng tình huống ngay trong giờ kiểm tra bài cũ.          XEM VIDEO CLIP