Blog

TRAO THƯỞNG THI ĐUA 2017

TRAO THƯỞNG THI ĐUA 2017

Sau những cố gắng nỗ lực trong công việc, bộ phận Phòng Đào Tạo đã xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu đề ra của ban Giám Đốc năm 2017.  Giám đốc đã ra quyết định trao giấy khen và phần thưởng hiện vật đến Phòng Đào Tạo của Trung Tâm